Публічний абонентський договір про надання Сервісу - ІТ
widget icon

online - чат

messenger icon
viber icon
telegram icon

Публічний абонентський договір про надання Сервісу

 

«Провайдер», керуючись статтями 633 та 634 Цивільного кодексу України, пропонує та організовує надання послуги «it-tv» (далі Послуга) необмеженому колу осіб, на умовах, встановлених у цьому публічному договорі (далі – "Договір").

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Абонент – фізична особа, якій надано можливість отримувати Сервіс Провайдера на умовах цього Договору.

1.2. Особистий кабінет – персональна сторінка Абонента на офіційному сайті з якої, за наявності технічної можливості, Абонент може управляти (змінювати пакети Сервісу, замовляти додаткові послуги тощо), а також відслідковувати статистику користування телекомунікаційними послугами.

1.3. Плата – абонентна плата за Сервіс Провайдера, яка сплачується Абонентом відповідно до чинних тарифів/цін Провайдера.

1.4. Телекомунікаційна мережа – це комплекс технічних засобів, телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, дротових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

1.5. Згода Абонента – офіційно оформлене на підставі добровільного волевиявлення погодження, виражене Абонентом в будь-який спосіб щодо зміни умов Договору та/або характеристик Послуги, в т.ч. шляхом вчинення інших дій, що можуть бути зафіксовані обладнанням Провайдера (голосове, текстове повідомлення, використання сигналів тонового набору, тощо).

1.6. Заявка – звернення на підставі якого Абонент має намір отримувати Сервіс.

1.7. Особовий рахунок – форма індивідуального обліку платежів Абонента, яка відображає їх надходження та витрачання на оплату телекомунікаційних послуг та Сервісу Провайдера.

1.8. Контент – аудіовізуальні твори (фільми, серіали, анімаційні твори, тощо), що зберігаються або показ яких забезпечується через сервер Провайдера. Перегляд Контенту забезпечується через відтворення та показ Контенту (а) шляхом потокової передачі (стрімінгу) Контенту з серверу Провайдера до обладнання Абонента, що включає будь-яке обладнання, яке має доступ в мережу Інтернет, та (б) без можливості створення Абонентом цифрової копії відповідних записів (крім транзитного зберігання, що вимагається для передачі у реальному часі, наприклад у буфері даних), та (в) Контент відображається за допомогою медіа-плеєра Провайдера у тому вигляді, у якому він був поданий з сервера Провайдера.

1.9. Послуга – агрегація лінійного та нелінійного контенту та забезпечення Абонентам можливості їх перегляду на підставі цього Договору, що здійснюється Провайдером на підставі договорів з правовласниками контенту.

1.10. Сервіс – доступ до перегляду Контенту. Сервіс надається як єдина послуга. Сервіс надається Абонентам для особистого некомерційного використання. Надання Сервісу можливе виключно за наявності підключення до мережі Інтернет та абонентського Обладнання (зокрема, STB, Smart телевізор де встановлений програмний додаток Провайдера, тощо) виключно в межах території України.

1.11. ТВ - приставка (SetTopBox або STB) – абонентське обладнання, що надає Абоненту можливість використання Сервісу (далі також – "Обладнання").

1.12. Smart TV – технологія інтеграції Інтернету і цифрових інтерактивних сервісів в сучасні телевізори та ресивери цифрового телебачення (далі також якщо інше не передбачено прямо або не вбачається з контексту Договору – також "Обладнання"), що передбачає можливість отримання Сервісу.

1.13. Програмний додаток - програмне забезпечення, яке розроблене з метою забезпечення можливості отримання Абонентом Сервісу на Обладнанні Абонента і не передбачає використання додаткових протоколів доставки відео-, аудіо- сигналів. Перелік програмних додатків та технічні вимоги для доступу до Сервісу встановлюються Провайдером.

1.14. Активація сервісу – приведення Провайдером програмного додатку на Обладнанні у стан, який надає Абонентові доступ до Сервісу

1.15. Деактивація сервісу – приведення Абонентом Програмного додатку на Обладнанні у стан, який виключає доступ Абонента до Сервісу;

1.16. Розрахунковий період – один календарний місяць.

1.17. Одиниця вимірювання Сервісу – одна доба.

1.18. Білінгова система – програмно-апаратний комплекс, що використовується для обліку Абонентів, угод з продажу Абонентам товарів та послуг, а також для відповідних розрахунків з Абонентами.

1.19. Офіційний сайт www.it-tv.org.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до умов цього Договору Абонент замовляє відповідний пакет Сервісу Провайдера та оплачує його за чинним тарифом, а Провайдер надає замовлений Абонентом пакет Сервісу, у випадку виконання Абонентом вимог, визначених в цьому Договорі.

2.2. Для замовлення Сервісу Абонент який отримує телекомунікаційні послуги в Особистому кабінеті здійснює активацію Сервісу

2.3. Для замовлення Сервісу Абонент який не отримує телекомунікаційні послуги здійснює подання Заявки на офіційному сайті або за контактними телефонами, вказаними на ньому.

2.4. З моменту подання Заявки або Активації сервісу Абонент вважається таким, що ознайомився з умовами цього Договору, погодився з ними та приєднався до нього на викладених умовах.

2.5. Обраний при підключенні Абонентом пакет Сервісу зазначається в Заявці або під час Активації сервісу. Абонент може змінювати пакети Сервісу не частіше одного разу на добу шляхом:

2.5.1. Подання відповідних Заявок на офіційному сайті;

2.5.2. Через Особистий кабінет (за наявності технічної можливості);

2.5.3. Звернення за контактними телефонами на офіційному сайті. Усі дзвінки з такого номеру телефону фіксуються в Білінговій системі.

2.6. Звернення Абонента за допомогою контактних телефонів, зазначених на офіційному сайті та/або через Особистий кабінет вважаються волевиявленням Абонента та не підлягають додатковому підтвердженню у будь-який спосіб.

2.7. На підставі Заявки вносить персональні дані Абонента як користувача Сервісу до Білінгової системи.

3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

3.1. Право на отримання Сервісу Абонент має за умови, якщо:

3.1.1. Має доступ до мережі Інтернет в межах території України;

3.1.2. Подав Заявку у спосіб зазначений в цьому Договорі;

3.1.3. Має Обладнання з встановленим Програмним додатком;

3.1.4. Не має заборгованості за надані телекомунікаційні послуги;

3.1.5. Не має заборгованості за наданий Провайдером Сервіс.

3.2. Провайдер зобов'язаний забезпечити конфіденційність інформації, що передається Абонентом під час Активації сервісу, а також інформації, наданої Абонентом під час приєднання або виконання умов цього Договору. Доступ до такої інформації Провайдер має право надавати в установленому законодавством порядку.

3.3. Абонент, надаючи персональні дані під час приєднання до цього Договору, надає Провайдеру згоду на збір та обробку своїх персональних даних з метою надання та обліку Сервісу, здійснення розрахунків, ведення претензійно-позовної роботи та іншої діяльності з погашення заборгованості Абонента, реалізації інших умов цього Договору, у тому числі на передачу таких персональних даних Провайдером третім особам з зазначеною вище метою без будь-яких повідомлень Абонента. Провайдер гарантує захист інформації Абонента відповідно до чинного законодавства. Приєднуючись до цього Договору, Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних». Згода Абонента на обробку його персональних даних є чинною протягом всього строку надання Сервісу та протягом 5 (п’яти) наступних років після припинення його надання.

3.4. Облік споживання Сервісу Абонентом починається з дати Активації Сервісу в Особистому кабінеті.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість Сервісу Провайдера встановлюється у національній валюті і доводиться до відома Абонента, шляхом публікації на Офіційному сайті.

4.2. Оплата за користування Сервісом здійснюється в безготівковій формі за встановленими цінами, чинними у Розрахунковому періоді.

4.3. Оплата може проводитися:

4.3.1. Шляхом використання платіжних терміналів (IPay, EasyPay, Ibox, 2Click, Flashpay тощо);

4.3.2. У відділеннях банківських установ;

4.3.3. Шляхом використання мобільних додатків, онлайн-банкінгів або інтернет-банкінгу типу Приват24, Ошад24 тощо.

4.4. Оплата за Сервіс Провайдера може проводитися Абонентом одночасно з оплатою телекомунікаційних послуг.

4.5. Умови цього Договору, пакети Сервісу встановлюються Провайдером та можуть змінюватися в односторонньому порядку. Інформація про зміну умов цього Договору, підлягає публікації на Офіційному сайті не менше ніж за 7 (сім) днів до запровадження цих змін. Абонент вважається таким, що прийняв умови зміненого Договору з моменту здійснення плати за користування Сервісом.

4.6. Абонент оплачує Сервіс на умовах попередньої оплати за Розрахунковий період.

4.7. В разі несплати або сплати не в повному обсязі Сервісу в результаті чого на Особовому рахунку Абонента виникла заборгованість, надання Сервісу тимчасово припиняється. При цьому плата за Сервіс нараховується Абоненту в повному обсязі впродовж всього періоду тимчасового припинення надання Сервісу.

4.8. Якщо Абонент не погасить заборгованість за своїм Особовим рахунком до 26 (двадцять шостого) числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося тимчасове припинення надання Сервісу, цей Договір з Абонентом автоматично розривається з зазначеної вище дати без будь-якого додаткового повідомлення Абонента.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

5.1. Абонент зобов'язаний:

5.1.1. мати Обладнання зі встановленим Програмним додатком, визначеним на офіційному сайті;

5.1.2. мати підключення до мережі Інтернет зі швидкістю не менше 6 Мбіт/сек.;

5.1.3. своєчасно оплачувати Сервіс та телекомунікаційні послуги;

5.1.4. стежити за станом свого Особового рахунку і не допускати нульового балансу з метою уникнення припинення надання Сервісу, а також самостійно стежити за всіма змінами, що відбуваються в цьому Договорі на Офіційному сайті;

5.1.5. при виборі перегляду Контенту Абонент керується власним волевиявленням. Вибираючи конкретний твір, Абонент тим самим підтверджує, що приймає на себе всю відповідальність за його перегляд;

5.1.6. виконувати умови цього Договору;

5.1.7. використовувати Сервіс в межах території України;

5.1.8. має інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

5.2. Абонент гарантує здійснення контролю наявності підключення до мережі Інтернет зі швидкістю зазначеною в п.5.1.2 цього Договору та наявність своєчасної оплати за Сервіс. У випадках відключення у Абонента доступу до мережі Інтернет через заборгованість та/або відмову від користування послугою доступу до мережі Інтернет, Сервіс продовжує надаватись до моменту наявності грошових коштів на Особовому рахунку Абонента та/або подання відповідного звернення Абонента на Деактивацію Сервісу.

5.3. Абонент має право:

5.3.1. змінювати пакети Сервісу не частіше одного разу на добу;

5.3.2. перевіряти стан Особового рахунку, отримуючи інформацію через Особистий кабінет;

5.3.3. звертатись у письмовій формі із заявами, повідомленнями і претензіями;

5.3.4. має інші права, передбачені чинним законодавством України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОВАЙДЕРА

6.1.Провайдер зобов'язується:

6.1.1. прийняти від Абонента Заявку згідно з обраним Абонентом пакетом Сервісу;

6.1.2. розміщувати на Офіційному сайті інформацію про Сервіс, а також:

6.1.2.1 вести достовірний облік Послуг, що надаються Абоненту. Відображати дані щодо обсягу спожитих послуг в Особистому кабінеті Абонента (за умови наявності технічної можливості).

6.1.2.2 повідомляти Абоненту про зміну умов цього Договору, тарифів, пакетів Сервісу, не менше ніж за 7 (сім) днів до такої зміни шляхом розміщення відповідної інформації на Офіційному сайті;

6.1.2.3 забезпечити цілодобову інформаційну підтримку щодо Сервісу за контактними телефонами, визначеними на Офіційному сайті.

6.1.2.4 забезпечити можливість зміни пакетів Сервісу за контактними телефонами на офіційному сайті або через Особистий кабінет.

7. СТРОК ДІЇ, УМОВИ ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ СЕРВІСУ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту здійснення Плати за надання Сервісу і автоматично продовжує свою дію до дати припинення цього Договору за ініціативою Абонента або на інших умовах, передбачених цим Договором.

7.2. Якщо Абонент не погасить заборгованість за своїм Особовим рахунком до 26 (двадцять шостого) числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося тимчасове припинення надання Сервісу, цей Договір з Абонентом автоматично розривається з зазначеної вище дати без будь-якого додаткового повідомлення Абонента.

7.3. У разі використання Абонентом Сервісу з метою публічного показу або в комерційних цілях цей Договір автоматично розривається з дати виявлення такого порушення без будь-якого повідомлення Абонента. Абонент погоджується, що у цьому випадку до нього можуть бути заявлені вимоги щодо відшкодування збитків, які він зобов’язаний задовольнити у повному обсязі, у строки що будуть зазначені додатково.

7.4. Укладання цього Договору з боку Абонента означає повне прийняття Абонентом всіх його умов, зокрема спеціальних умов отримання Сервісу, визначених у Заявці, та цьому Договорі

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Абонент несе відповідальність у повному обсязі за збитки заподіяні Провайдеру внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, що виникли з вини Абонента.

8.2. Абонент несе відповідальність за достовірність відомостей, вказаних у Заявці.

8.3. Провайдер звільняється від відповідальності у випадках:

8.3.1. виникнення перешкод, що ускладнюють прийом телепрограм з певного місця, де знаходиться Обладнання;

8.3.2. проведення ремонтних або профілактичних робіт телеканалом(ами);

8.3.3. виходу з ладу Обладнання з будь-яких причин;

8.3.4. змін, викривлень, порушень, перерв або будь-яких затримок у надані Сервісу, викликаних природними явищами.

8.4. Провайдер не несе відповідальності:

8.4.1. за зміст інформації, що міститься в Сервісі;

8.4.2. за будь-які зміни в режимах мовлення телерадіоорганізацій;

8.4.3. якщо відсутність або низька якість доступу до Сервісу є результатом порушення з боку Абонента правил користування Обладнанням;

8.4.4. за якість Сервісу і перерву в його надані у випадках:

8.4.4.1. перешкоди під час поширення телепрограм, що виникли з вини телевізійного передавального центру, супутників зв'язку або з інших причин, на які Провайдер не має змоги впливати;

8.4.4.2. нестабільного електропостачання в місці розташування обладнання телекомунікаційної мережі;

8.4.4.3. інших аварійних та непередбачуваних ситуаціях.

8.5. У випадку вирішення суперечок з питань, що є предметом цього Договору чи в зв'язку з ним, Сторони вживатимуть заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів.

8.6. Сторони, у разі виникнення розбіжностей в ході виконання Договору, вирішують виниклі проблеми шляхом переговорів, а в разі неможливості досягнення згоди - у встановленому законодавством порядку.

8.7. Заяви і скарги щодо Сервісу подаються Абонентом через Центри обслуговування Абонентів.

8.8. Абонент розуміє і погоджується, що Провайдер не несе відповідальності та не дає жодних гарантій та/або запевнень щодо наповнення та зміст Сервісу, який надається "В ТОМУ ВИГЛЯДІ, У ЯКОМУ ВІН ІСНУЄ" (тобто Абонент отримує послугу в обсязі та якості, що існує на момент доступу до Сервісу, з будь-якими недоліками та перевагами, які існували на момент надання послуги без жодних гарантій щодо якості та обсягів Сервісу зі сторони Провайдера).

8.9. Абонент розуміє і погоджується з тим, що будь-які телепрограми/телепередачі/телеканали/твори, що входять до Сервісу можуть бути видалені, замінені або переміщені, а також, що телеканали включені до Послуги можуть проводити профілактичні та відновлювальні роботи, протягом яких доступ до таких телеканалів є обмеженим (без попередження та без погодження з Абонентом).

8.10.Провайдер не несе відповідальність за відповідність Сервісу цілком або їх частин (служб) очікуванням Абонента, припинення доступу Абонента до Сервісу, збереження логіна і пароля Абонента, збитки, які виникли у Абонента через технічні збої апаратного або програмного забезпечення.

8.11.Білінгова система є єдиним джерелом інформації про обсяг наданих Абоненту пакетів Сервісу як в одиницях їх вимірювання, так і в одиницях вартості. Абонент погоджується, що під час вирішення спірних питань дані Білінгової системи матимуть перевагу над іншими даними.

Close
Заявка на підключення Close
дозволяю зберігати і використовувати мої персональні дані
Форма замовлення дзвінка Close